بیمارستان آباده 

زیربنا :15000 متر مربع

پیمانکار : شرکت فارس تستا_شرکت اهرام ثلاثه

این پروژه در سه فاز احداث و بیمارستان قدیمی 32 تختخوابی به  بیمارستان 150 تختخوابی تکمیل گردید.

فازاول اسکلت بیمارستان با زیربنایی حدود 8224/7 مترمربع توسط شرکت فارس تست

فاز دوم اجرای سه پله فرار با زیربنایی حدود 125 مترمربع توسط شرکت فارس تست

فاز سوم توسعه و تکمیل بیمارستان یا زیربنایی حدود 14300 متر مربع توسط شرکت اهرام ثلاثه

 

بیمارستان داراب

 

زیربنا  : 6038 مترمربع

پیمانکار : شرکت اهرام ثلاثه

این بیمارستان در 5 بلوک با 200 تخت خواب در حال احداث می باشد که جزء پروژه های مهر ماندگار سال 92 منظور گردیده است .

دوبلوک این بیمارستان که مربوط به بخش کولیز ودیالیز(E) و کلینیک تخصصی (D) می باشد به صورت100% ساختمان آن آماده گردیده

و سه بلوک دیگر آن(A1,A2,B) به صورت 85% پیشرفت فیزیکی دارند.

  بیمارستان سوانح سوختگی

 

زیربنا : 22000مترمربع

پیمانکار : شرکت تاراسا شیراز

این بیمارستان در سال 1384 با زیربنای ساختمان22 هزار متر مربع و درمانگاه 2 هزار مترمربع

و الحاقی 6 هزار مترمربع و با 100 تخت خواب آغاز گردید.

برای این بیمارستان یک بانک پوست پیش بینی شده تا پس از  تجهیز و تکمیل و راه اندازی آن

بسیاری از سانحه دیدگان که به علت نقض پوستی گوشه انزوا گزیده و از

اجتماع دوری می کنند به جامعه وارد شده و مشغول به کار شوند.

 

 بیمارستان بوانات   زیربنا : 4725 مترمربع

پیمانکار :شرکت توسعه نما

این  بیمارستان در سال 1386 بدلیل قدمت بیمارستان قدیمی و همچنین افزایش جمعیت تحت پوشش این شبکه

توسط مهندسین مشاور ایران طراحی گردید.

این بیمارستان بصورت 32 تختخوابی قابل توسعه به 64 تختخوابی طراحی و عملیات اجرایی آن در سال 87 شروع شد .

در تیرماه 92 بخش اورژانس و اتفاقات بیمارستان آماده و ورودی بیمارستان آسفالت گردید.

 برج پژوهشی  زیربنا : فاز اول 6350 مترمربع _فاز دوم 1430 مترمربع

پیمانکار : شرکت مرصوص

 بیمارستان شهیدرجائی  

زیربنا : 2400 مترمربع

پیمانکار : شرکت اهرام ثلاثه

این بیمارستان در دو پروژه ساختمان 5طبقه و 8 طبقه وحدود 200 تختخوابی می باشد .

ساختمان 5 طبقه بخش  اصلی با حدود 8500 مترمربع زیربنا و ساختمان 8 طبقه بخش یستری با حدود 15500 مترمربع زیربنا می باشند.